مقاله سازه هوش هیجانی، حلقه ای مفقوده در تبیین اضطراب فیزیک اجتماعی مورد مطالعه: دختران دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: سازه هوش هیجانی، حلقه ای مفقوده در تبیین اضطراب فیزیک اجتماعی مورد مطالعه: دختران دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب فیزیک اجتماعی
مقاله هوش هیجانی
مقاله خودآگاهی
مقاله خودکنترلی
مقاله هوشیاری اجتماعی
مقاله مهارت های اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه منابع مختلف اجتماعی با تاکید بر اهمیت ظاهر بدنی و ارائه معیارهای زیبایی تقریبا به دور از دسترس، زمینه ساز مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی برای افراد و بخصوص زنان جوان شده اند. اضطراب فیزیک اجتماعی یکی از اختلالات روانی است که در پی همین فشارها و مطالبات اجتماعی به وجود می آید. مطالعه حاضر سعی دارد با تعیین میزان اضطراب فیزیک اجتماعی در بین دختران جوان، ارتباط این اختلال را با مفهوم هوش هیجانی که از عوامل موثر بر بهداشت روانی افراد است، بررسی کند. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی دختران دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ به تعداد ۴۵۱۴ نفر است که از این تعداد، ۳۷۶ نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. داده ها به روش پیمایشی و با ابزار اندازه گیری پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS-20 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اضطراب فیزیک اجتماعی با هوش هیجانی و مولفه های آن که در این تحقیق بررسی شد (خودآگاهی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی)، همبستگی منفی و معنادار دارد. با لحاظ تحلیل رگرسیونی، متغیرهای مستقل تحقیق در کل، ۲۸ درصد از تغییرات اضطراب فیزیک اجتماعی را تبیین می کنند و از چهار مولفه هوش هیجانی، بعد خودآگاهی با Beta=-0.498 و بعد مهارت های اجتماعی با Beta=-0.208 بیشترین مقدار واریانس اضطراب فیزیک اجتماعی را پیش بینی می کنند.