سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کورش انصاری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

روابط انسانها و تداوم حیات آنها به یکدیگر وابسته هستند و یکی از مهمترین این مؤلفه ها فرهنگ وعناصر تشکیل دهنده ی آن به ویژه نمادها که در این مقاله هدف ما هستند میباشد. نمادها به دلیل ریشه داشتن در ناخودآگاه انسان، در زندگی او نقشی جدی د اشته، در همه ی عرصه های هنر ، ادبیات ، خط ، زبان، معماری و غیر ه حضور دارند . برای نمونه خط و زبان وجود خود ر ا از نماد گرفتهاند و نمادها در معماری به سازهها روح ، پیام و قدرت سخنگویی و تاثیر گذاری می دهند. از این رو در ارتباطات و فرهنگ تاثیر به سزایی دارند. نظر به این که سازههای نمادین ( مانومانتال ها ) به دلیل شکل خاص خود ، اندازه و موارد هنری د یگر ، پیام ویژه ای دارند در ارتباطات به آنها توجه ناخودآگاه و یا آگاهانه ی ( امروزه) بیشتری می شود. سازه ی نمادین ها در هر کجا که باشندبسته به ویژگی های خود توجه مردم را در هر گوشه ی جهان به خود جلب می کنند و آنها را به سوی خود میکشند. از این رو با این نمادها میتوان بهترین پیامها را به مخاطب منتقل نمود. البته بدون تردید باید نماد در بردارنده ی پیامی متناسب با جامعه ی س ازندهی خود بوده، برای مخاطب جذابیت داشته باشد تا به مقبولیت ع ام برسد . از آن جایی که کشور ما با پیشینه ای کهن و تمدنی دیرین برای مدت های مدیدی تاریخ را به اشکال مختلف در دست خود داشته و یا در آن نقشی ارزشمند زده است ، استعدادهای بسیاری برای انتقال پیامهای خود دارد و میتواند با احیای سازه های نمادین پیشین و به ویژه با پردازش و ساخت نماد سازههایی مطابق با اهداف جدید خود از جمله یادآوری حاکمیت همیشگی خود بر خلیج فارس از آنها استفادهی بهینه بنماید