سازههای منظم وشرایط اطلاق آن:

به طور کلی یک سازه هنگامی منظوم تلقی می شود که هم در پلان و هم در ارتفاع منظوم باشد. معیارهای نظیم در پلان و در ارتفاع در دو شکل ۱۵ و ۱۶ توضیح داده شدهاند.

۸- سازههای نامنظم و شرایط اطلاق آن

روش تحلیل استاتیکی آیین نامه اساسا برای ساختمانهای با اشکال منظم قابل استفاده میباشند. در ساختمانهای با اشکال نامنظم و پیچیدهت حتی المقدور باید از تحلیل دینامیکی (به خصوص توزیع برشی پایه در ارتفاع ساختمان) استفادت نمود. بی نظمی های موجود  مشاهده میشوند. هرگاه فاصله ی مرکز جرم و مرکز صلبیت ساختمان در هر طبقه از ده درصد بعد ساختمان تجاوز کند آن ساختمان نامنظم محسوب میگردد. همچنین اگر بین قسمتهای مختلف دیافراگم یک طبقه اختلاف سختی قابل ملاحظه اچی موجود باشد، توزیع نیروهای زلزله به عناصر مقاوم تغییر نموده و در ساختمان پیچشی ایجاد می شود که در توزیع معمولی نیروهای زلزله برای یک ساختمان منظم به حساب آورده نمی شود.

نمونه هایی ساختمان هایی که بینظمی در تصاویر قایم آنها وجود دارد در شکل ۱۸ مشاهده می گردد. اگر پس نشستگی و پیش نشستگی از حدود مشخص شده در این شکلی تجاوز کند ساختمان نامنظم محسوب میگردد. همچنین اگر نسبت جرم به سختی طبقات مجاور ساختمان به طور قابل ملاحظهای فرق داشته باشد، ساختمان مزبور به عنوان ساختمان نامنظم طبقه بندی می شود. مثالی از این نوع ساختمان ها وجود یک جرم سنگین مثلا استخر شنا در یک طبقه از ساختمان می باشد. هرگاه ستونهای اگر دیوار برشی کار یک طبقه ساختمان قطع گردد ساختمان مزبور نامنظم محسوب می شود.