سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یزدان برجی خانی اوانکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین
محمدعلی برخورداری – دانشیار دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله به مودهای مختلف شکست، وضعیت تشکیل مفصل پلاستیک در ناحیه اتصال تیر به ستون در سازه بتن آرمه، اثر آرماتورهای عرضی )خاموتها( درناحیه اتصال تیر به ستون، وضعیت کرنش پلاستیک بتن و آرماتورهای فشاری وخمشی ستون وتیر و همچنین آرماتورهای عرضی )خاموت( در نزدیکی محل اتصال تحت اثر همزمان بار محوری و چرخهای میپردازیم. یکی ازحساسترین قسمتهای سازههای بتن مسلح، ناحیه هسته اتصا ل تیر به ستون آن میباشد که به دلیل شرایط گیرداری، تمام لنگرهای خمشی، پیچشی و نیروهای محوری و برشی بین عضوهای متصل بهم را بر عهده دارند. به همین دلیل چگونگی، مشخصات فنی، جزییات اتصال، وضعیت و عملکرد آن در قابهای بتن مسلح تحت اثر بارهای جانبی سیکلی وارده به سازه از اهمیت بسیار بالا وخاصی برخوردار میباشد. با استفاده از نرم افزار ABAQUS یک مدل آزمایشگاهی از اتصال تیر به ستون بیرونی را، مورد شبیهسازی و سپس اثرات هر یک از آیتمها وپارامترهای فوق را در مدل مورد بررسی قرار میدهیم