سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

پوریا عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
نسیم ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

گردشگری روستایی بخشی از بازار گردشگری و منبعی برای اشتغال و درآمد بوده و میتوان آن را ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی-اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد. در مواردی نیز گردشگری را به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی کهانعکاس دهنده ویژگی محیط روستایی است، میشناسند. در این پژوهش به بررسی نظرات روستاییان منطقه اسفیدان در مورد عوامل مؤثر بر جذب توریسم پرداخته شده است. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه و جمعیت نمونه ۱۵۰ نفر از اهالی روستای اسفیدان می -باشد که به صورت تصادفی از بین جمعیت انتخاب شدهاند. نتایج نشان میدهد که زیرساختهای گردشگری، عوامل اقتصادی، فرهنگیو زیست محیطی از دیدگاه روستاییان به ترتیب عوامل مؤثر بر جذب توریسم روستایی میباشند. بر اساس نتایج پیشنهاد میشود که برنامههای توسعهای با توجه به پتانسیلهای جذب توریسم و تقویت زیرساختهای گردشگری تنظیم گردد