سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد رشیدی نژاد – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

همکاری های منطقه ای در سال های اخیر نسبت به گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند. گروه بندی و اتحاد کشوورها در غالب سازمان ها، جهانی تر از قبل شده و نه تنها در توسعه اقتصادی بلکه درکسب ثبات و امنیت نیز نقش بسیار به سوزایی ایاوا می کند. سازمان همکاری شانکهای یکی از این سازمان هاست که بازیگران آن به دلیل مسائل مختلف و در راس آن جغرافیوا از نقاط اشتراک مهمی در حوزه منافع و نیز آسیب پذیری ها برخورداند. همین اشتراک هاسوت کوه با ود شوده ایون کشوورها بوا شکل دهی به سازمان همکاری شانگهای در پی مدیریت بهتر منافع و کاهش آسیب پذیری ها برآینود. ایوران نیوز بعنووان ووو ناظری که درصدد کسب وویت کامل در این سازمان است، طبعا در پی آن است تا بوا اسوتااده از ایون ابوزار کومن کواهش آسیب پذیری، منافع خود را به گونه ای مطلوبتر مدیریت و پیگیری نماید. بدیهی است که در این مسویر شوناخت فرصوت هوا و چالش های فرآروی وویت ایران در این سازمان و منطبق نمودن نیازها و خواسته ها بوا اهوداو و ماموریوت هوای سوازمان ازاهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به روش توصیای تحلیلی و با استااده از منابع کتابخانه ای و مقالات و سایت های – معتبر از یک سو به بررسی فرصت های ایران در صوورت ووویت کامول در سوازمان همکواری شوانگها ی و از سووی دیگور چال شهای ژئوپلیتیکی فرآروی وویت ایران در در این سازمان پرداخته می شود