سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان. اصفهان. دروازه شیراز، دا
حامد درخشیده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان. اصفهان. دروازه

چکیده:

سازمان مردم نهاد یا سمن به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده میشود. و به انواع گوناگون سازمان ها اشاره می کند. شاید در یک تعریف ساده بتوان گفت که سمن ها در حکم بازوهای اجرایی دولت ها برای انجام امور جاری کشور هستند. این مسئله که سمن ها مجاز به انجام فعالیت های اقتصادی نیستند یا هدف کسب سود و درآمد نیستند باعث می شود که شائبه رانت خواری در فعالیت های این موسسات کمرنگ شود. با نگاهی کل نگر، اگر اهداف توسعه پایدار را شامل «مشارکت سازی»، «هویت بخشی»، «عدالت محوری»، «میراث بانی»، «رابطه گرائی» و امنیت تعریف کنیم، بدون شک هر یک از بازیگران میدان توسعه اعم از دولت، جامعه، بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی در عرصه تصمیم سازی ها، نقش کارکردی متناسب با شان خود خواهند داشت. با این حال، یکی از سازوکارهای شالوده ای در فرآیند توسعه پایدار تقویت سازمان های غیردولتی است و هر جامعه ای که خواستار توسعه پایدار باشد، نمی تواند فعالیت سازمان های غیردولتی را نادیده بگیرد و در هیچ جامعه ای نمی توان بدون فراهم کردن زمینه های مناسب برای فعالیت سازمان های غیردولتی به سوی توسعه پایدار حرکت کرد .در این پژوهش بر نقش غیر قابل انکار سازمان های مردم نهاد در توسعه پایدار (به طور ویژه تالاب پریشان) تاکید می شود.