سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فرهاد محبوب خواه – گروه مدیریت اجرایی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اذربایجان شرقی تبر
اسداله خدیوی –

چکیده:

پارادایم های حاکم برسازمان ها با سرعتی فزاینده درحال تغییر و تحول است دردنیای پیچیده متغیر و رقابتی امروز نمی توان سازمان ها را با ساختارهای سنتی سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطی اداره کرد منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین دارایی سازمان ها از مدیریت یادگیریهای نوین دربرخورداری ازمنابع توانا و مبتکر سرمایه فکری است ظهور مفاهیم و ابزارهای جدیدی چون یادگیرنده و بویژه مدیریت دانش درراستای توجه به منابع انسانی است دانش و مدیریت آن تنها سرمایه با اهمیت درعصردانایی و راهبردی برای دستیابی به موفقیت و بقای سازمانی درمحیطهای رقابتی می باشد به جهت ماهیت سازمان های اموزشی به عنوان سازمان های یادگیرنده و دانش مدار این مقاله با بیان اهمیت و چالشهای مدیریت دانش درسازمان ها بویژه سازمان های اموزشی انواع دانش را عنوان و نقش مدیران سازمان های اموزشی را درفرایند مدیریت دانش تحلیل نموده و عوامل تاثیر گذاربرمدیریت دانش جهت تسهیل و تسریع آن پرداخته و با بیان چگونگی اجرای هرچه بهتر مدیریت دانش درسازمان های اموزشی پیشنهادهایی ارایه نموده است.