سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه فتحی – دانشجو تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و شاغل در آموزش و پر
حسین مهدی زاده – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
مریم اسلام پناه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

مدارس آینده هیچ راهی جز اصلاح رویکردهای سنتی و انتقال دانش توسط معلم به مخاطبان به رویکردهای نوینی نظیر ساختن گرایی ، همایری و شارکت دانش آموزان در یادگیری ندارند.امروزه استفاده از سازمان دهنده های تصویری و به خصوص یکی از مهمترین آنها یعنی نقشه های مفهومی به عنوان یکی از روش های نوین تدریس در امر آموزش مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است سازمان دهنده های تصویری ابزاری قدرتمند برای تبدیل اطلاعات به تصاویر معنادار هستند.بر این اساس دانش آموزان می توانند الگوها و روابط بین پدیده ها را کشف و بررسی نموده و دریافت آنها را آسان نمایند. در این تحقیق مباحثی از درس علوم پایه پنجم انتخاب و با استفاده از هفت تکنیک سازمان دهنده تصویری شامل نقشه های مفهومی ازده ، نقشه های مفهومی استدلالی ، گروه بندی شبکه ای ، ماتریس های گروهی ، شبکه لغات ، زنجیره متوالی و گروه های هم خانواده در طی هشت جلسه ۵۰ دقیقه ای در قالب ۸ کلاس اموزش داده شدند.نتایج با استفاده از آزمون یک طرفه واریانس مورد بررسی قرار گرفت.نتایج ازمون تجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس نشان می دهد که بین میانگین نمرات یادگیری و یادداری گروه ها تفاوت معنا دار وجود دارد.بر اساس این نتایج روش های شبکه لغات و گروه بندی شبکه ای از نظر یادگیری و یادداری نسبت به روش رایج موفقتر عمل کرده اند.