سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین علیان –
زهرا معصومی –

چکیده:

در عصر حاضر موضوع مدیریت یادگیری درادبیات کسب وکارسازمان ها گسترش پیدا کرده است امروزه سازمان هایی موفق ترهستند که زودتر سریع تر و بهترازرقبا یادبگیرند دانش جدید تولید کنند و مهمتر از آن قادر باشند تولید و بکارگیری دانش جدید را مدیریت نمایند سازمان هایی که درآن افراد درمقابل تغییرات برخلاف سازمان های سنتی مقاومت نشان نمی دهند بلکه همواره سعی دارند درحال تغییر و تحول باشند و محیط را با خود سازگارو همراه کنند سازمان هایی که یکی ازموارد مهم آن یادگیری است آن گونه یادگیری که درآن رفتار ونگرشهای افراد تغییر می یابد و افراد شکل جدید اندیشیدن را می آموزند و یادمیگیرند که چگونه با هم یادبگیرند تحقیق حاضر به صورت علمی مروزی تهیه شده است ضمن تشریح موضوع دانایی و یادگیری به موضوع سازمان دانایی محور خواهد پرداخت درادامه مقاله عواملی مانند تعریف دانشگران ویژگیهای و انتظارات دانشگران اصول اداره دانشگران و نقشهای جدید مدیریت درسازمان دانایی محور به تفصیل مورد بررسی قرارخواهد گرفت