مقاله سازمان اخلاقی و تاثیر آن بر مسوولیت اجتماعی سازمان در ستاد وزارت جهاد کشاورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۳۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: سازمان اخلاقی و تاثیر آن بر مسوولیت اجتماعی سازمان در ستاد وزارت جهاد کشاورزی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق سازمانی
مقاله مسوولیت اجتماعی سازمان
مقاله وزارت جهاد کشاورزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی سازمان اخلاقی و تاثیر آن بر مسوولیت اجتماعی سازمان در وزارت جهاد کشاورزی است. در این پژوهش پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل ۳۱۳ نفر از کارکنان ستاد وزارت جهاد کشاورزی است که با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مختلف سازمان اخلاقی مسوولیت اجتماعی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و روش مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که سازمان اخلاقی تاثیر مثبت و مستقیم بر مسوولیت اجتماعی سازمان دارد.