سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهتاب ارمغان – کارشناسان ارشد معماری
حمید ثروت جو –

چکیده:

سازمان دهی فضا درخانه های سنتی ارتباط چندجانبه فضا با یکدیگر است و دربرابر نیازمندی ها و دگرگونیهای شیوه زندگی بسیارانعطاف پذیر است هیچ فضایی دراین خانه درخود تمام شده و مسدود نیست هرفضایی درعین استقلال امکان ترکیب با پیرامون خود را دارد معمار ایرانی وارث حالتهای سازمان یابی فضا بوده و الگوهای آن را میدانسته است و معماری ایران درتبدیل دو فضای بازوبسته بسیارماهرانه عمل کرده و ارتباط آنها را از طریق سلسله مراتبی ازفضاهای نیمه بازونیمه بسته برقرار میکند ادراک فضایی و احساس آرامش و زیبایی در بناهای سنتی بدلیل انتظام دوفضای بیرون و درون است بدین ترتیب بناهای سنتی ایران به محیط پیرامون خود شک لداده و از آن شکل میگرفتند دراین نوشتار ابتدا به معرفی سازمان فضایی و بررسی چگونگی سازماندهی فضا درطراحی معماری مسکن سنتی پرداخته شده و سپس ضرورت بهره گیری از این الگوها درمعماری معاصر ایرانی درراستای نیل به الگوی مناسب برای طراحی مسکن امروز مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.