سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هاشم امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

چکیده:

عمده ترین عامل ناامنی درسرزمینهای شرق ایران شکل گیری دورازامنیت جغرافیای سیاسی منطقهدرنتیجه شیوه استعماری سازماندهی سیاسی فضا درقرن نوزدهم است این عامل درامنیت منطقه پهناوری ازمشرق زمین که حداقل سه کشور ایران افغانستان و پاکستان را دربرمی گیرد بسیار مهم و موثر می باشد این مساله خود حاصل اوج گرفتن رقابت های استعماری روس و انگلیس درآسیای مرکزی و جنوبی درقرن نوزدهم است رقابتهایی که درادبیات سیاسی جغرافیایی غرب بازی بزرگ نام گرفته که حکایت ازرقابت های سرسختانه ای دارد درعصر ژئوپلیتیک استعماری برای سلطه برجهان که به ایجاد کشور افغانستان و شکل گیری کشورهای آسیاسی مرکزی درخاور و شمار خاوری سرزمینهایی از فدراتیو ایران نظام شاهنشاهی پیشین ایران و تقسیم اقوام و قبایل منطقه بین کشورهای منطقه و پیدایش مرزهای جغرافیایی سیاسی کنونی میان آن کشورها شده است.