سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

وحید حسینی جناب –

چکیده:

فرآیند طراحی برنامه مدیریت بحران در شهرهای دارای بافت تاریخی
هرچند جزئیات فرآیند تهیه برنامه بر اساس اندازه وگستردگی سیستم‌، نوع فعالیت، میزانانسانی و مادی و نوع مخاطرات متغیر هستند لیکن اصول کلی برنامه‌ریزی مشابهت‌های بسیاری دارند. با این تذکر می‌توان فرآیند طراحی و استقرار برنامه مدیریت بحران در شهرهای دارای بافت تاریخی را در قالب پنج گام زیر خلاصه نمود :
 گام اولتشکیل کمیته برنامه‌ریزی
 گام دومتحلیل مخاطرات و برآورد آسیب‌پذیری / ارزیابی توانمندی‌ها
 گام سومنگارش برنامه
 گام چهارماستقرار برنامه
 گام پنجمارزیابی و اصلاح برنامه