سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آذین احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش کامپوزیت های زمینه فلزی هیبریدی با زمینه ای از آلومینیوم خالص و دو نوع ذره تقویت کننده مختلف برای نخستین بار توسط روش نورد تجمعی پیوندی ساخته شدند. از فرایند آندایزینگ برای ایجاد لایه آلومینا با سهضخامت مختلف بر روی ورق های آلومینیومی استفاده گردید و کاربید سیلیسیم به صورت پودر در بین لایه ها پاشیده شد. خواص مکانیکی کامپوزیت های هیبریدی توسط آزمون های کشش، سختی سنجی و پانچ برشی مورد بررسی قرار گرفت.از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی نیز برای بررسی های ریزساختاری استفاده شد. با افزایش تعداد سیکل های فرایند نورد لایه های آلومینا شکسته شدند، توزیع یکنواختی از ذرات حاصل شد و تخلخل بین ذرات و زمینه کاهش پیدا کرد. همچنین مشاهده شد که با افزایش تعداد سیکل ها مقادیر استحکام کششی، نیروی برشی ومیکرو سختی کامپوزیت ها افزایش می یابد به گونه ای که این مقادیر برای کامپوزیت حاوی ۱/۵درصد آلومینا و ۱ درصد کاربید سیلیسیم به ترتیب به ۲۳۳/۹مگاپاسکال، ۱۲۵۵/۵ نیوتن و ۸۹ ویکرز رسید.در حالیکه تغییرات در میزان انعطاف پذیری متغیر بود. در نهایت نیزمشاهده شد که افزایش درصد حجمی ذرات آلومینا استحکام کششی کامپوزیت هیبریدی را افزایش میدهد