سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید قادری – کارشناس ارشد، دانشکد ه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – دانشیار، دانشکد ه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در پژوهش حاضر فرایند نورد پیوندی- تجمعیAccumulative Roll bondingبه عنوان یک روش مؤثر و کارا برای تولید کامپوزیت زمینه فلزی مس-کاربید سیلیسیم مورد استفاده قرار گرفت. نحوه ی توزیع پودر در زمینه و کیفیت پیوندبین لایه های کامپوزیتCu/ 2 vol.% SiC در حین سیکلهای مختلف فرایند تولید کامپوزیت بررسی شد. ه مچنین خواص مکانیکی کامپوزیت تولید شده در سیکل های مختلف ارزیابی و با خواص مس خالصARBشده مقایسه و گزارش گردید. یافتهها نشاندهنده این بود که درکامپوزیت زمینه فلزی تولید شده به وسیله نه سیکل نوردی توزیع مناسب ذرات تقویت کننده و پیوند قوی بین لایهها وجود دارد. همچنین با افزایش تعداد سیکلها به علت کار سختی ایجاد شده ریز شدن دان هها و نقش تقوی تکنندگی ذراتSiC استحکام کششی افزایش مییابد