سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی قاسمی – گروه مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
پیمان گوهری –
میلاد چوبینه –
محمد قاسمی – گوره مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

زمان سیر موج برشی یکی از مهمترین پارامتر ها در بررسی های اکتشافی صنعت نفت و گاز محسوب می شود که متاسفانه به دلیل هزینه زیاد در اغلب چاه ها اندازه گیری نشده است به همین دلیل روشهای متعددی برای برآورد این پارامتر از سایر داده ها ی چاه نمودار که دراکثر چاه ها ثبت می شوند ارایه شده است از آنجا یی که زمان سیر موج برشی از پارامترهای مختلف سنگ مثل زمان سیر موج فشاری، سیال منفذی و غیره تاثیر می پذیرد می تواند بیانگر خصوصیات فیزیکی سنگ نیز باشد از این رو زمان سیر موج برشی در تعیین نوع لیتولوژی سازند سیال منفذی و تعیین پارامترهای ژئومکانیکی سازند نظیر مدول یانگ مدول برشی مدول حجمی و غیره کاربرد دارد با وجود این بعضا به دلایل مختلفی از جمله عدم امکان بازخوانی نمودارها بهدلیل شرایط محیطی چاه و عدم امکان راندمان آنها د رچاه های قدیمی شرایط چاه نظیر داشتن لوله جداری و سیمان و … کسب این اطلاعات نیازمند بازسازی و شبیه سازی نمودار زمان سیر موج برشی است. یکی از بهترین روشها دراین زمینه تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی است که در مطالعه حاضر از این تکنیک برای تخمین وساخت چاه نمودارهای مصنوعی زمان سیر موج برشی استفاده شده است. دراین مطالعه میدان X دو چاه A,B و با توجه به مبانی شبکه های عصبی مصنوعی با نرم افزار کامپیوتری QNET-2000 به ساخت مصنوعی چاه نمودار زمان سیر موجبرشی پرداخته شده پس از طراحی شبکه مورد نظر و انجام بررسی های لازم پارامترهای موثر بر پیش بینی داده نمودارها زمان سیر موج برشی با رشم کراس پلات ها تعیین شد درنهایت نمودارهای پیش بینی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی با نمودارهای اندازه گیری شده چاه های مذکور مقایسه شده است.