سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرمسعود دیاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد
مسعود عسکری – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

در این پروژه ، فرآیند اقتصادی پوشش دادن به روش سل -ژل و غوطه وری به منظور ایجاد پوششی یکنواخت، عاری ازترک، و چسبنده بر روی فولاد زنگ نزن به منظور کاربرد در اتصال دهنده های پیل سوختی اکسید جامد استفاده شد.ترکیبات مورد استفاده در این تحقیق،Co3O4 است. ترکیب اسپینلی مذکور بعد از آنیل نمونه های پوشش داده شده درمحیط احیاییAr+5%H2 به مدت یک ساعت ودر دمای۷۵۰ درجه سانتی گراد و سپس حرارت دادن در محیط اکسیدی به مدت یک ساعت و در همان دما شکل می گیرد. علت استفاده از محیط احیایی بهبود چسبندگی است. از مقایسه بین نمونه پوشش داده شده و نمونه بدون پوشش اثر مفید پوشش در بهبود سطح و همچنین افزایش مقاومت اکسیداسیون مشخص شد. . به منظور ساخت سل اولیه، مقدار کافی ازCoCl2.6H2O در آب مقطر به عنوان حلال، حل شده و سپس اسید سیتریک تک آبه به عنوان عامل کیلیت کننده اضافه شد. از آزمونXRDبرای تعیین ساختار پودر سنتز شدهSEMمجهز بهEDX برای تعیین مورفولوژی و عناصر موجود در سطح و ترازوی با دقت۰/۰۰۰۱ g به منظور تعیین تغییر وزن نمون هها حین اکسیداسیون استفاده شد.