سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوشین حیدریان دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد نانوفناوری
مسعود شایسته – دانشجوی دکتر یمهندسی شیمی
مهدی شفیعی آفارانی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
عبدالرضا صمیمی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین پژوهش پایه های متخلخل استوانه ایی آلومینایی جهت استفاده به عنوان میکروفیلتر و پایه نانوفیلتر به روش ریخته گری دوغابی ساخته و اثر حضور همزمان نیترات آمونیم و تایرون برپایداری دوغاب خواص تراوایی و ریزساختار نمونه ها بررسی شد نتایج نشان داد که دوغابهای پایدار شده با نیترات آمونیوم و تایرون درمقایسه با دوغاب های پایدار شده باتایرون بسیار پایدارترند و به ساخت نمونه های متخلخل تر منجر می گردد و شارعبوری آب از غشاهای مذکور تا ۶ برابر افزایش می یابد. میزان هدایت یونی درنمونه ها نیز بررسی گردید.