مقاله ساخت یک سازه بهینه شده لنتی ویروسی نوترکیب حاوی ژن pdx-1 برای انتقال ژن به سلول های بنیادی در راستای ژن درمانی دیابت نوع ۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۴۸۴ تا ۴۹۳ منتشر شده است.
نام: ساخت یک سازه بهینه شده لنتی ویروسی نوترکیب حاوی ژن pdx-1 برای انتقال ژن به سلول های بنیادی در راستای ژن درمانی دیابت نوع ۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژن درمانی
مقاله دیابت
مقاله سلول های بنیادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی سامان
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی ارزنانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پریور کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: کدیور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه بسیاری از پروتکل های ژن درمانی با حامل های لنتی ویروسی انجام می شود. یکی از مهم ترین فاکتورهایی که در تکوین پانکراس و رونویسی ژن انسولین نقش دارد فاکتور رونویسی duodenal homeobox 1 & (Pdx-1) Pancreatic است. هدف از این مطالعه بهینه سازی سازه لنتی ویروسی حاوی ژن pdx-1 برای ترانسفکشن سلول های بنیادی در راستای ژن درمانی دیابت نوع ۱ بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ابتدا ژن pdx-1 از حامل pcDNA3.1-pdx-1 به وسیله PCR تکثیر و در حامل pTG19–T کلون شد. سپس ژن pdx-1 در بالا دست ژن IRES–EGFP در حامل pIRES2–EGFP ساب کلون شد. در مرحله بعد قطعات کلون شده IRES–EGFP و نیز pdx-1 با هضم آنزیمی از حامل مربوطه جداسازی و به درون سازه بیانی لنتی ویروسی pSINTREM در بالا دست ژن TRE-CMV کلون شدند. سازه نهایی پس از تعیین توالی به سلول های HEK293 ترانسفکت شد و بیان ژن pdx-1 به وسیله آنالیز فلوسایتومتری و میکروسکوپ معکوس فلورسنت ارزیابی شد.
یافته ها: نتایج فلوسایتومتری و نیز مشاهده مستقیم با میکروسکوپ معکوس فلورسنت، نشانگر تایید بیان ژن های pdx-1 و GFP در سلول های HEK293 ترانسفکت شده با سازه نوترکیب نهایی بود.
نتیجه گیری: با توجه به این که سازه حاضر به منظور تضمین بیان طولانی مدت با بازدهی بالا در سلول های بنیادی طراحی شده و از سامانه القایی Tet on های در آن استفاده شد، می تواند یکی از بهترین سازه ها در جهت انتقال هر نوع ژن به سلول های بنیادی باشد.