سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهشید معماری – کارشناسی ارشد مهندسی سیستم ها ی اقتصادی اجتماعی

چکیده:

یکی ازجنبه های طبقه بندی مدلهای ساخت شده درحیطه حمل و نثل دو سطح همفزود aggregate) و ناهمفزودdisaggregate) است درسطح همفزود رفتارجمعی استفاده کنندگان است ازسیستمهای حمل و نقل مورد تحلیل قرارمیگیرد اما درسطح ناهمفزود رفتارفردی مطالعه میشود رفتار انسان یک فرایند تصادفی است بدین معنی که افراد درشرایط کاملا یکسان تصمیم های متفاوت اتخاذ می نمایند نظر به اینکه تعداد سفری که فرد دریک روز تولید می کند محصول انتخاب اوست و از انجا که هدف این پژوهش تحلیل رفتارفردی است پس مدلهای انخاب به علت داشتن زیرساخت تئوریک و ویژگی تصادفیشان دراین سطح از مدلسازی مناسبترند دراین پژوهش برای ساخت مدلهای تولید سفر درسطح فردی ازروش لوجیت رتبه ای استفاده شدهاست و بانک اطلاعاتی مطالعات جامع حمل ونقل محدوده کلان شهر اصفهان که شامل اطلاعات اقتصادی اجتماعی و حمل و نقلی متوعی درارتباط با بیش از۱۱۰۰۰۰ نفر ازساکنین این محدوده می باشد برای تغذیه مدلها بکارگرفته شد.