سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدحسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

مدل تفکیک سفر سومین مرحله از فرآیند چهار مرحلهای برآورد تقاضای سفر در برنامه ریزی حمل و نقل میباشد که سهم خودروها را در سفرهای شهری مشخصنموده و اطلاعات مورد نیاز را برای تخصیصسفرکه آخرین مرحله برنامه ریزی حمل و نقل است، آماده مینماید. بسیاری از سیاستهایی که امروزه برای مدیریت ترافیک به کار گرفته میشوند، از جمله مدیریت تقاضای سفر، افزایش مطلوبیت حمل و نقلهمگانی، احداث و ایجاد خطوط جدید حمل و نقل همگانی و غیره، همگی بر سهم وسایل مختلف حمل و نقل تأثیرگذار هستند. مدل سازی و پیشبینی تصمیم انسانها که نقشاصلی در شکلگیری تقاضای حملو نقل دارند، به علت ساختار رفتاری پیچیده و متنوع آنها، بسیار دشوار و غیر قطعی است. از سوی دیگر، گرد آوری اطلاعات با دقت قابل قبول برای ساخت مدلهای برآورد تقاضای سفر بسیار دشوار بوده، ومعمولا این اطلاعات نیز بسته به روش گردآوری و نوع اطلاع مورد نظر دارای عدم قطعیتهایی هستند. همه این عوامل بر پیچیدگی فرآیند ساخت و پرداخت مدلهای برآورد تقاضا اثر گذار است. هدف از اینتحقیق در نظر گرفتن عدم قطعیت در ساخت مدلهای تفکیک سفر به عنوان سومین مرحله از مراحل برآورد تقاضای سفربوده و در این مقاله پس از ساخت مدل تفکیک با استفاده از مدل لوجیت و مدلفازی(سوگنو)، مقایسهای بین آنها انجام گرفته است که در نتیجه مدل فازی سوگنو پاسخهایی مناسبتر نسبت به مدل لوجیت داده است.