سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدفرزاد قریشی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدنادر شتاب بوشهری – استادیار دانشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اعمال سیاستهای بهینه ترافیکی چه برای طراحی مسیرهای جدید و چه برای مدیریت مؤثر شبکه حاضر، نیاز به شبیه سازی شرایط موجود و آتی با استفاده از مدلهایی با حداکثر واقع نمایی دارد. در این میان یکی از مهمترین مدل ها، مدل انتخاب گونه سفر است. این مدل باید نسبت به سیاستهایمختلف اعمال شده، حساس باشد. در سالهای اخیر با توجه به سیاستهای دولت در جهت هدفمندسازی یارانهها و با توجه به تأثیرپذیری حمل و نقل از قیمت حاملهای سوخت نیاز به در نظر گرفتن هزینه ریالیسفر به عنوان یکعامل تأثیرگذار در انتخاب وسیله از سوی مسافران ضروری میباشد. پژوهش حاضر سعی دارد با درنظرگرفتن پارامترهای زمان سفر، هزینه ریالی سفر، مالکیت وسیله و…مدلیجهت ارزیابی مطلوبیت گونههای مختلف حمل و نقلی ارائه کند. در پایان نیز مدلهای ساخته شده با اطلاعات موجود برای شهر اصفهان پرداخت شده است.