مقاله ساخت و هنجاریابی آزمون پیشرفت تحصیلی (MAT) دانش آموزان سال اول دبیرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۵۰ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: ساخت و هنجاریابی آزمون پیشرفت تحصیلی (MAT) دانش آموزان سال اول دبیرستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون پیشرفت تحصیلی
مقاله درس ریاضی
مقاله هنجاریابی (نرم)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشاشریفی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوری حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی توصیفی است و منظور ساخت و هنجاریابی آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان سال اول دبیرستان انجام شده است. گروه نمونه به تعداد هزار نفر (۵۰۰ دختر و ۵۰۰ پسر) دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان سنندج است. گروه نمونه به شیوه تصادفی انتخاب شده و از نظر متغیرهای جنسیت و منطقه و محل تحصیل همتا گردیدند. ابزار مورد استفاده آزمون محقق ساخته چهار خرده آزمون تحت عنوان آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی هر کدام ۱۰۰ سوال جمعا با ۴۰۰ سوال و با محتوای چهار خرده آزمونA, B, C, D  با اعتبار ۰٫۹۶ و ۰٫۹۸ و ۰٫۹۰ و ۰٫۹۲ می باشد. آزمون از روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصین و اعتبار میانگین خرده آزمون ها با استفاده از فرمول ۲۰ کودر-ریچاردسون حدود ۰٫۹۲ می باشد. سوال های آزمون های مزبور با حدود ۲۵۰ الی ۳۰۰ نفر پیش از اجرا برای هر خرده آزمون اجرا شده و به روش کلی KELLY گروه های قوی و ضعیف به صورت ۲۷% گروه بالا و ۲۷% گروه پایین ضریب دشواری و ضریب تمیز سوال ها تعین گردیده شد و سوال های نامناسب حذف و سوال های مناسب جایگزین گردید. یافته ها نشان داد عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر بهتر از پسران است و همچنین سوالات آزمون ها با رعایت هدف های رفتاری و طبقه بندی شناختی بلوم سازگار بوده و ۲۲% درصد از سوالها در سطح آسان با ضریب دشواری  P=0.70و ۵۰ درصد سوالها در سطح متوسط با ضریب دشواری P=0.50 و ۱۸% درصد سوالها در سطح دشوار با ضریب دشواری P=0.30 تهیه شده و ۱۰% درصد بقیه در سطح آسان – متوسط تهیه شدند. هنجاریابی (نرم) بر طبق رتبه درصدی با استفاده از نمرات Z و CEEB و AGCT تهیه گردید. این آزمون به عنوان آزمون پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزان از لحاظ اصول روان سنجی و سنجش اندازه گیری برای ارزشیابی دانش آموزان مناسب می باشد و می تواند مورد استفاده دبیران متوسطه و دانش آموزان بعنوان ارزشیابی تشخیصی تکوینی و تراکمی مورد استفاده قرار گیرد.