سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی فاطمی نیا – کارشناس ارشد مهندسی نانومواد -پژوهشگاه مواد و انرژی
رحیم یزدانی راد – دکتری مهندسی مواد -دانشیار پژوهشگاه مواد و انرژی
تورج عبادزاده – دکتری مهندسی مواد -دانشیار پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این تحقیق دو نمونه فوتوالکترود دیاکسید تیتانیوم و اکسید روی با استفاده از لایهنشانی الکتروفورتیک تهیه شدند. به منظورحصول اطمینان از مقایسهی نظامند و اطمینان از کیفیت لایهها و یکسان بودن ضخامت و ریز ساختار، پارامترهای لایهنشانی بهگونهای تنظیم شده و تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی آنها تهیه شدند. سپس اجزای سلول کامل شده و دو سلول از دو فوتوالکترود ساخته شدند. تحلیل و تجزیهی عملکرد اجزای سلول با استفاده از آنالیز امپدانس الکتروشیمیاییEIS)انجامگرفت. بررسیهای مربوط به طول عمر الکترون و زمان عبور الکترون از فوتوالکترود نیز به ترتیب به روشهای ولتاژ IMVS) وجریانIMPS)در شدت نور مدوله شده اندازهگیری شدند. آنالیز ولتاژ گذرا نیز به منظور بررسیهای مربوط به سرعت تخلیهی بار از فوتوالکترود انجام شد. بازده کوانتومی و تحلیل جزئی بازده بخشهای مختلف سلول با استفاده از آنالیز بازده تبدیل فوتون به الکترونIPCE) و محاسبهی بازده خود سلول، ولتاژ مدار باز و جریان مدار کوتاه با استفاده از رسم منحنی جریان-ولتاژ بدست آمد. دلیل تفاوت عملکرد سلول های خورشیدی ساخته شده از اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم با کمک این آنالیز ها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این نتیجه حاصل شد که سلول های خورشیدی ساخته شده از اکسید روی در جایگاه ضعیف تری نسبت به دی اکسید تیتانیوم قرار دارند.