سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا گل نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
معصومه خاقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی دوست محمدی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهرکرد
احمد منشی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این پژوهش، ساخت و مشخص هیابی نانوکامپوزیت سیمانگلاسآینومر/ تیتانیا به منظور ارتقای خواص مکانیکی این سیمان بود. بدین منظور، ابتدا جزء سرامیکیگلاسآینومر به روش سل- ژل سنتز شد. سپس نانو ذرات تیتانیا در مقادیر ۷/۵ و ۵ ،۲/۵درصد وزنی به جزء سرامیکی سیمان گلاسآینومر افزوده شد. جهت مطالعات فازی و تأیید حضور اکسیدها در ترکیب نهایی پودر گلاس آینومر بهترتیب از آزمون های پراش پرتو ایکسXRD)و فلورسنس پرتو ایکسXRF) استفاده شد. برای بررسی شکل و اندازه نانو ذرات گلاسآینومر و نانو ذرات تیتانیا در زمینهی گلاسآینومر از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانیFE-SEM بهره گرفته شد. در نهایت از آزمون استحکام فشاری جهت سنجش و تعیین استحکام کامپوزیت استفاده شد. نتایج آزمون پراش پرتو ایکس، حضور فاز تیتانیا را در زمینه گلاس آینومر تأیید نمود. نتیجه آنالیز عنصری نشان داد که ترکیب شیمیایی جزء سرامیکی گلاس آینومر، با تقریب خوبی مشابه درصدهای وزنی مورد انتظار بود. نتایج حاصل از آزمون فشاری نشان داد که مقدار بهینه نانوذرات تیتانیا به منظور بهبوداستحکام فشاری سیمان گلاس آینومر مقدار۲/۵درصد وزنی است.