سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه خاقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشکده مهندسی مواد
احمد منشی – دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود کثیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی دوست محمدی – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

بیوسرامیک فلوئورآپاتیت به دلیل تشابه زیاد با ساختار معدنی استخوان و دندان و همچنین به عنوان یک منبع غنی از فلوئور درترمیم و درمان نواقص استخوان و دندان مورد توجه قرارگرفته است هدف از پژوهش حاضر ساخت و مشخصه یابی نانوذرات بیوسرامیک فلوئورآپاتیت به کمک روش شیمیایی سل – ژل بود پنتوکسید فسفر کلسیم نیترات و اسید هگزافلوئورفسفریک به ترتیب به عنوان منابع تامین کننده فسفر کلسیم و فلوئور و به منظور حصول نسبت های استوکیومتری ۵ برابر کلسیم به فلوئور و ۱/۶۷ برای کلسیم به فسفر استفاده شدند جهت مشخصه یابی وارزیابی ویژگیهای محصول تولید شده از روشهای آنالیز عنصری XRF و آنالیز فازی XRD طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ FTIR میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM بهره گرفته شد آنالیز عنصری نشان داد که عناصر و اکسیدهای لازم درمقادیر مورد نظر درت رکیب وجود دارند نتایج آزمون پراش پرتوایکس حضور تمام پیکهای مربوط به ساختار فلوئورآپاتیت را درنانوپودر تایید کرد. نتایج طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ نیز جانشین شدن نسبی یون F با OH- و تشکیل فلوئورآپاتیت را اثبات کرد.