سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل جمعه کیان – دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده مهندسی،گروه مهندسی شیمی
مجید پاکیزه – دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده مهندسی،گروه مهندسی شیمی
مهدی پور افشاری – دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده مهندسی،گروه مهندسی شیمی
سید علی اکبر منصوری – دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده مهندسی،گروه مهندسی شیمی

چکیده:

ضریب تراوش پذیری پایین انتخابگری بالا قابلیت خوب شکل پذیری بصورت فیلم و پایداری حرارتی ازجمله خواص پلی سولفون برای کاربردهای جداسازی گازها می باشد به منظور افزایش تراوش پذیری این پلیمر ماده مزوپروس MCM-41 با ساخترا شش وجهی منتظم و کانالهای یک بعدی و دارا بودن سطح ویژه وحجم حفرات بالا درماتریس آن به کاررفت ماده معدنی متخلخل مزوپروس MCM-41 با ظرفیت جذب گاز بالا با اندازه ذرات حدود ۸۰nm سنتز و برای تعیین مشخصات ساختاری تحت آنالیزهای جذب نیتروژن Particle size TEM, XRD قرارگرفت درادامه غشاهای نانوکامپوزیت ترکیبی پلی سولفون MCM-41 بهمنظور جداسازی گازهای N2,CH4,CO2 ساخته شدند و درنهایت برای تعیین مشخصات ساختار تحت آنالیزهای SEM تراوش پذیری قرارگرفتند.