سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید پاکیزه – دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
محمود همتی – شرکت ملی گاز ، تهران ، ایران
سیدمصطفی مومنی –

چکیده:

در این تحقیق ، اثر نانوذراتMgO برمورفولوژی ، ساختار ، تراوایی و انتخاب پذیری غشاء پلی سولفون مورد بررسی قرار گرفته است. غشاهای نانوکامپوزیت به روشاختلاط محلولی با استفاده از پلیمر پلی سولفونPSf)و نانوذرات اکسیدمنیزیمMgO) ساخته میشود. ابتدا تغییرات مورفولوژی و ساختار شبکه پلیمر ، توزیع نانوذرات MgOدر شبکه پلیمر توسط آنالیزSEMنشان داده شده است. تغییرات پیوندهای موجود در غشاهای ساخته شده، با روش طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از ارزیابی تراوایی غشاها در روش فشار ثابت نشان داد که اضافه کردن نانوذراتMgO به ساختار غشاء پلیمری سبب افزایش تراوایی غشای نانوکامپوزیت برای گازهای هیدروژن و دی اکسید کربن می گردد. برای نمونه در غشای حاوی % ۳۰ نانوذره ، تراوایی گاز دی اکسیدکربن از ۷٫۷۱ به۱۴٫۱۱barrerبرای گاز هیدروژن نیز تراوایی از ۱۳٫۱۹ بهbarrer22.33 افزایش پیدا می کند. درعین حال انتخاب پذیریH2/CO2از ۱٫۷۱ به ۱٫۵۸ کاهش می یابد.