سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام حاج هاشمی – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا امید خواه نسرین – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه تربیت مدرس
مجید پاکیزه – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین تحقیق غشا شبکه ترکیبی پلی سولفون/TiO2 به روش انحلال محلولی ساخته شد استفاده ازنانوذرات معدنی درشبکه پلیمرهای شیشه ای یا به عبارت بهتر غشاهای شبکه ترکیبی یکی از گزینه های مطلوب و مورد توجه است نانوذرات TiO2 با درصدهای وزنی مختلف به محلول ریخته گری اضافه دشند تاثیر نانوذرات برغشاها بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی sEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM و پیوندهای موجود با روش طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR و دمای گذر شیشه ای با روش گرما سنجی دیفرانسیلی DSC و پایداری حرارتی با روش حرارتی ثقلی TGA مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل بیانگر پراکندگی یکنواخت نانوذرات افزایش تخلخل و بهبود پایداری حرارتی غشاهای شبکه ترکیبی نسبت به غشا پلیمری خالص بودها ست.