سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ارشاد بهاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
کاظم جعفری نعیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنرکرمان
روح اله عبدالشاهی – هیئت علمی دانشگاه شهید باهنرکرمان
مهرداد بهاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تراکتورپرمصرف ترین ماشین درتمام مزارع می باشد و بیشترازهرعامل دیگری باعث صدمات کشنده درمزارع می بشود دراین پژوهش به منظور افزایش و کنترل پایداری تراکتورمکانیزمی جهت اضافه کردن وزن به تراکتورساخته و ازمایش شد اینمکانیزم شامل شاسی سیستم هوشمند دیجیتال و یک سیستم هیدرولیک جهت کنترل و حرکت دادن وزن ها میباشد به منظور بررسی و تحلیل این مکانیزم وزن هایی درفواصل معین از محور تقارن طولی به تراکتور اضافه شد داده های ازمایش با کمک نرم افزار sAS تجزیه و تحلیل شد به وسیله ازمون مقایسه میانگین اثرمتقابل دو متغیر میزان وزنه و فاصله قرارگیری وزنه بررسی شد ونتایج نشان داد که بین فواصل مختلف قرارگیری وزن ه ازمرکز ثقل اختلاف معنی داری وجود دارد که باعث افزایش تعادل عرضی می شود و درقرارگیری وزنه درفواصل نزدیک به محور تقارن طولی تاثیری برپایداری مشاهده نگردید.