سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا تفریشی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،
احسان طاهری نساج – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مواد
اصغر صدیق زاده – دانشیار، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشکده چرخه سوخت
محمد رمضانی فرانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد

چکیده:

در این مقاله عوامل موثر بر ساخت غشای آلومینایی بر روی زیرلایه آلفا-آلومینا بررسی شده است. در ابتدازیرلایه آلفا-آلومینا با پرس تک محوره ساخته و سپس سل کلوئیدی آلومینا تهیه شد. از افزودنی پلی وینیل الکل PVA) برای داشتن غشایی بدون ترک استفاده شد. سپس، لایه نشانی آلومینا بر روی زیرلایه آلفا -آلومینا به روش غوط هوری انجام شد و لایه تهیه شده، خشک و در ۶۰۰° کلسینه شد. اندازه ذرات موجود در سل کلوئیدی با استفاده از تکنیک پراش نوری، بین۲۵ تا۹۰nm اندازه گیری شد. دمای استحاله فازی در آلومینا به وسیله پراش اشعه ایکس ارزیابی شد. تکنیک توزین حرارتی برای تعیین دمای خروج افزودن یهای آلی و مواد فرار لایه به کار گرفت هشد. برای بررسی پستی و بلندی سطح لایه، از میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شد بررسی ریزساختاری غشایی به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی، نشان می دهد ضخامت غشا حدود۴μm است. غشا بدون ترک با ریزساختاری همگن بدست آمد که نشان دهنده بهینه بودن شرایط ساخت غشا است