سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

داود بوند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان
مردعلی یوسف پور – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان – سمنان کیلوم
سوسن رسولی – استادیارو مدیرگروهنانوموادونانوفناوریپژوهشکدهعلوموفناوریرنگ–

چکیده:

تیتانیوم و آلیاژهای آن موادیمناسب جهت ساخت ایمپلنت ها است که خواص مطلوبی نظیر مدول نسبتاً پایین، دانسیته پایین و استحکام بالا را دارا می باشند. یکی از روش های بهبود خواص تیتانیوم تهیه کامپوزیت می با شد که خواص مکانیکیمورد نیاز از طریق تیتانیوم و زیست سازگاری و زیست فعالی از طریقسرامی کهاتأمینمی گردد. در این تحقیق پودر نانو کامپوزیت تیتانیوم-هیدروکسی آپاتیتبه روش آلیاژ سازی مکانیکی تولید گردیده است سه فاکتور در صد هیدروکسیآپاتیت با مقادیر ۳۰ و ۱۰ درصد وزنی، زمان آسیا کاری ۲۰ و ۵۰ ساعت و دو اندازه متفاوت از پودر هیدروکسی آپاتیتبهعنوان زیست فعال و تقویت کننده در زمینه تیتانیوم مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها ابتدا در آسیابگلول های در محیط آرگون تحت عملیات آسیا کاری قرار گرفتند. سپس پودرهای بدست آمده پرس سرد شده و در دمای ۱۱۵۰ درجهسانتی گراد در کوره تحت گاز محافظ آرگون به مدت ۲ ساعت عملیات زینتر صورت پذیرفت. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورفولوژینمونه های تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. از آنالیزXRD جهت بررسی فازی پودرها بعد از آسیا کاری و بعد از عملیات حرارتی استفاده گردید. همچنین توپوگرافی و زبری سطح نانو کامپوزیتبه وسیلهمیکروسکوپAFM تعیین گردید.