سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا سرده مقدم – آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر دانشکده مهندسی شیمی تهران دانشگاه علم و ص
محمدرضا مقبلی –

چکیده:

نانوکامپوزیت هایتقویت شده با نانوذرات رس (Cloisite 15A) درحضور مقادیر مختلفی از عامل انتقال زنجیر به روش پلیمریزاسیون امولسیونی درجا تهیه گردید مونومرهای بوتیل آکریلات و آکریلیک اسید بترتیب درنسبت های وزنی ۹۵ و ۵ درصد نانوذرات رس اصلاح شده به میزان ۱ درصد و دودسیل مرکاپتان به عنوان عامل انتقال زنجیر درمقادیر بین ۰ تا ۰/۴ درصدمورد استفاده قرارگرفتند بمنظور ساخت نانوکامپوزیت ها از روش پلیمریزاسیون امولسیونی ناپیوسته استفاده شد دراین تحقیق اثر نانورس و مقادیر مختلف عامل انتقال زنجیر برشاخصهای مولکولی نظیر متوسط های وزنی و عددی وزن مولکولی متوسط جرم مولکولی درهم گره خوردگی ها Me و خواص دینامیکی – مکانیکی حاصل مورد بررسی قرارگرفت نتایج آزمایشها نشان دادکه با افزایش مقدار کمی نانورس ۱ درصد به کوپلیمر متوسط وزنی جرم مولکولی به مقدار قابل توجهی افزایش م ی یابد درحالیکه توزیع وزن مولکولی تا اندازه ای کاهش می یابد همچنین با افزایش عامل انتقال زنجیر به دستورالعمل ساخت کوپلیمر متوسط وزنهای مولکولی بشدت کاهش یافته و شاخص پراکندگی افزایش می یابد.