مقاله ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مسوولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۹۷ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مسوولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه مسوولیت پذیری چندبعدی اسلامی
مقاله روایی محتوا
مقاله روایی سازه
مقاله اعتبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی آخورمه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سهامی سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: رفاهی ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: شمشیری بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مسوولیت پذیری چندبعدی بر مبنای تعالیم اسلام است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و پرسشنامه محقق ساخته را ۵۳۴ نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند، پاسخ دادند. در ساخت پرسشنامه از قرآن و تفاسیر آن استفاده شده و پرسشنامه نهایی پس از سه مرحله اجرا و ارزیابی تهیه شده است. به منظور بررسی روایی از روش های روایی صوری، محتوایی و روایی سازه (روایی همگرا با پرسشنامه مقیاس مسوولیت پذیری کالیفرنیا، تحلیل عاملی و همبستگی ابعاد با کل پرسشنامه) استفاده شد. پس از احراز روایی محتوا و بررسی دو شاخص بارتلت و KMO پرسشنامه مورد تحلیل عاملی با روش مولفه های اصلی و چرخش واریمکس قرار گرفت که نتایج حاکی از وجود چهار بعد مسوولیت در برابر خدا، خود (مراقبه)، جامعه و طبیعت است. روایی همگرا نشان دهنده همبستگی نمره کل پرسشنامه با مقیاس مسوولیت پذیری کالیفرنیا در سطح خوب و معنادار است. اعتبار کل پرسشنامه با روش های تنصیف و ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.63 و 0.86 حاکی از پایا بودن پرسشنامه است. یافته ها نشان دهنده کارایی و کفایت پرسشنامه می باشد.