مقاله ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش چندگانه زمینه ای بر اساس نظریه پنتاگون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۶۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش چندگانه زمینه ای بر اساس نظریه پنتاگون
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش چندگانه زمینه ای
مقاله نظریه پنتاگون
مقاله آموزش عالی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدشریفی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش چندگانه زمینه ای بر اساس نظریه پنتاگون بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحلیلی و پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای، کلیه دانشجویان ترم ۶ و ۸ این دانشکده انتخاب شدند. برای ساخت ابزار پژوهش، ابتدا زیرمقیاس ها و گویه های هوش چندگانه زمینه ای بر اساس مدل هوش یادگیری پنتاگون (چنگ، ۲۰۰۰) بیرون کشیده شده و سپس اعتبار صوری، محتوایی و سازه و پایایی آن با استفاده از نرم افزارهای spss 18 و Lisrel 8.54 محاسبه و پس ازحذف ملاک ها و نشانگرهای غیر معتبر و بدون پایایی، مقیاس نهایی آماده شد. نتایج مطالعه بر اساس مقیاس ساخته شده نشان داد که ۱- میانگین انواع هوش چندگانه زمینه ای دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بالاتر از حد متوسط اما پایین تر از حد مطلوب می باشد. ۲- بالاترین میانگین هوش چندگانه دانشجویان مربوط به هوش اجتماعی و پایین ترین میانگین مربوط به هوش سیاسی آنان می باشد. ۳- بین میانگین انواع هوش های چندگانه دانشجویان رشته هایمختلف تفاوت معناداری وجود دارد. ۴- بین میانگین انواع هوش های چندگانه دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. ۵- بین میانگین انواع هوش چندگانه دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده تفاوت معناداری وجود ندارد.