مقاله ساخت و اعتباریابی مقیاس علاقه اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباریابی مقیاس علاقه اجتماعی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علاقه اجتماعی
مقاله پایایی
مقاله روایی سازه ای
مقاله تحلیل عامل اکتشافی
مقاله تحلیل عامل تاییدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهامی سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله ساخت و اعتباریابی مقیاس علاقه اجتماعی بود. علاقه اجتماعی به معنای علاقه به نوع بشر و نیازها و نگرانی های دیگران است. روش پژوهش به صورت پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده و جامعه آماری این پژوهش شامل جوانان شهر شیراز می باشد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای مرحله ای و تعداد حجم نمونه ۴۵۷ نفر است. در این پژوهش ابتدا روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان تایید گردیده سپس با روش تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه علاقه اجتماعی مشتمل بر ۴ عامل و ۲۷ ماده ساخته شده است که بر روی عامل اول (بهزیستی و رفاه دیگران)، ۸ ماده، بر روی عامل دوم (همدلی) ۶ ماده، بر روی عامل سوم (تعامل با دیگران) ۶ ماده و عامل چهارم پرسش های واگرا (بهزیستی و رفاه خود) ۷ ماده قرار گرفته است. پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ و روش دونیمه کردن بررسی شد که نتیجه رضایت بخش بود، هم چنین روایی سازه ای این پرسشنامه بوسیله دو فرضیه بررسی گردید. این فرضیه ها، رابطه بین مذهب و سن با علاقه اجتماعی را تبیین می کردند که یافته ها رابطه مثبت و معنی داری را نشان دادند و هر دو فرضیه تایید گردید. به علاوه، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی متغیر مکنون علاقه اجتماعی با چهار خرده مقیاس دارای برازندگی بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهند که پرسشنامه علاقه اجتماعی از روایی وپایایی بسیار رضایت بخشی برخوردار است و درنتیجه می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی علاقه اجتماعی باشد.