مقاله ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش انگیزه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان بر اساس نظریه خودمختاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در رویکردهای نوین آموزشی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش انگیزه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان بر اساس نظریه خودمختاری
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیزه تحصیلی
مقاله اعتبار یابی
مقاله انگیزش درونی
مقاله انگیزش بیرونی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صدرزاده امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش انگیزه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان بر اساس نظریه خودمختاری است. بدین منظور ۱۲۳ نفر دانشجوی دختر و پسر مقطع کارشناسی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از بین دانشجویان دانشگاه اصفهان انتخاب و بررسی شدند. روش پژوهش توصیفی و از نوع آزمون سازی بود. پس از بررسی مبانی نظری انگیزه تحصیلی و بررسی روایی صوری و محتوایی، مقیاس مقدماتی انگیزه تحصیلی دانشجویان ساخته شد. داده های حاصل از ابزار پژوهش، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و آلفای کرونباخ و ضرایب همبستگی تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد مقیاس انگیزه تحصیلی دانشجویان از هفت عامل تشکیل شده است که چهار عامل آن (خودکار آمدی تحصیلی، انگیزه پیشرفت، خود پنداره مثبت و انگیزه درونی برای کسب دانش) مربوط به انگیزش درونی و سه عامل دیگر (محیط آموزشی، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی) مربوط به انگیزش بیرونی هستند. ضریب روایی همزمان مقیاس سنجش انگیزه تحصیلی با عملکرد تحصیلی به ترتیب عبارت از: عوامل اقتصادی ۰٫۷۵، محیط آموزشی ۰٫۷۲، خود پنداره مثبت ۰٫۷۸، عوامل اجتماعی ۰٫۷۷، انگیزه درونی برای کسب دانش۰٫۷۸ ، انگیزه پیشرفت ۰٫۷۶ و خودکار آمدی تحصیلی ۰٫۸۴ است. ضریب آلفای کل مقیاس نیز ۰٫۹۲ است. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد مقیاس انگیزه تحصیلی از روایی و پایایی رضایت بخشی برخوردار است.