مقاله ساخت و اعتباریابی مقیاسی جهت سنجش آمادگی سازمانی برای پیاده سازی اینترانت اجتماعی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۳۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباریابی مقیاسی جهت سنجش آمادگی سازمانی برای پیاده سازی اینترانت اجتماعی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای فارس)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینترانت اجتماعی
مقاله وب ۲
مقاله سازمان ۲
مقاله آمادگی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رعنایی کردشولی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی فرد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از دغدغه های سازمان ها، آگاهی از میزان آمادگی برای پیاده سازی اینترانت اجتماعی است. در پاسخ به این مساله، پرسش نامه ای شامل ۴۸ گویه تدوین شد. شرکت برق منطقه ای فارس با ۸۲۰ نفر کارمند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. نمونه ای مشتمل بر ۲۶۲ نفر از کارکنان آن شرکت با استفاده از روش تصادفی سیستماتیک انتخاب و پرسش نامه تهیه شده در بین آنها توزیع شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد و در نهایت ۴۳ گویه به دست آمد که می توان از آن در اندازه گیری آمادگی سازمانی برای پیاده سازی اینترانت اجتماعی استفاده کرد. نتایج نشان داد که شرکت مورد بررسی از نظر فرهنگ سازمانی، سیاست ها و رویه ها و منابع سازمانی، در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ ولی تجربه شخصی کارکنان در زمینه کار با اینترانت اجتماعی پایین است و ساختار سازمانی موجود نیز، ویژگی های لازم برای پیاده سازی اینترانت اجتماعی را ندارد. در نهایت بر مبنای یافته های پژوهش، پیشنهادهایی برای آمادگی بهتر شرکت در پیاده سازی اینترانت اجتماعی مطرح شده است.