مقاله ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی در کودکان ۱۲-۶ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی در کودکان ۱۲-۶ ساله
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دلبستگی
مقاله کودکی میانه
مقاله آزمون فرافکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رونقی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علی
جناب آقای / سرکار خانم: احدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جمهری فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی یک آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی کودکان ۱۲-۶ ساله بود. روش نمونه گیری تصادفی از یک جامعه در دسترس بود که برای این منظور ابتدا ۵۰۰ کودک دانش آموز پایه های اول تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان کرج بزرگ توسط «مقیاس دلبستگی کودکان ۱۲-۶ ساله» مورد سنجش قرار گرفتند. سپس بر اساس نتایج حاصله از میان ۹۰ کودک ناایمن در دسترس ۳۰ کودک (۱۵ دختر و ۱۵ پسر) تصادفی انتخاب شدند از میان ۴۱۰ کودک ایمن ۳۰ کودک از نظر جنس، سن، کلاس و منطقه تحصیلی با آنها همتراز گردیدند. آزمون فرافکن روی این ۶۰ کودک اجرا شد. برای ساخت آزمون فرافکن مراحل زیر دنبال شدند: ۱- نظرسنجی از کودکان و بزرگسالان ۲- تعیین موقعیت های اضطراب زا ۳-تعیین حیوانات نقاشی ها و تهیه نقاشی ها ۴- تهیه ملاک های محتوایی داستان ها بر اساس تحلیل محتوا ۵- اجرای مقدماتی و اصلی. سه مولفه اصلی ایمنی، اضطراب و اجتناب برای بررسی نوع دلبستگی در نظر گرفته شده و ۶ موقعیت اضطراب زا تعیین گردید. هر موقعیت در سه مرحله پیوند، جدایی و بازپیوند کودک- والد ترسیم گردید. در مجموع ۱۸ نقاشی تهیه شد.
اعتبار محتوایی آزمون توسط بررسی منابع موجود و نظر متخصصین تایید شد. آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میانگین نمرات مولفه ها بین دو گروه ایمن و ناایمن در تمام موارد معنی دار بود و روایی افتراقی آزمون را تایید کرد. یک آزمون محقق ساخته در مورد مشکلات سازگاری و رفتاری کودکان دو گروه اجرا شد و ضرایب همبستگی بین نتایج این آزمون و آزمون اصلی وجود روایی همگرا را تایید کردند. ضریب همسانی درونی آزمون (آلفای کرونباخ) برای مولفه های ایمنی= ۰٫۸۱۶، اجتناب=۰٫۷۸ و اضطراب ۰٫۶۱۹ می باشد که پایایی آزمون را اثبات می کند.
طبق نتایج بدست آمده «آزمون فرافکن دلبستگی در کودکان ۱۲-۶ ساله» از پایایی و اعتبار کافی برخوردار می باشد.