سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رضایی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی،
محمد کاظمینی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی،
علیمراد رشیدی – پژوهشکده نانو تکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربی ورزشگاه آزادی
مسلم فتاحی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق اکسیداسیون گزینشی سولفید هیدروژن به سولفور در راکتور بستر ثابت بر روی نانوکاتالیستهای سنتز شده به منظور مقایسه با کاتالیست تجاری معمول مطالعه شد. نانوکاتالیست ها ی آلومینا یساخته شده به روشهای تلقیح مرطوب، همرسوبی و بر پای ه نانو لوله ها ی کربن ی چند د ی واره برای تبدیل هیدروژن سولفید به سولفور تولید شدند. نانوکاتالیستهای ساخته شده در مطالعات پیشین به دلیل واکنش باهیدروژن سولفید و رسوب سولفور عنصری روی آنها غیر فعال می شدند در حالیکه کاتالیستهای فعلی بازدهی بالاتری را نشان دادند. در این تحقیق کاتالیست نانو آلومینای سنتز شده به روش تلقیح مرطوب دارای بیشترین درصد تبدیل بود. تعیین مشخصه کردن این کاتالیستها نیز با استفاده ازASAP و SEM ،XRD انجام شد.