سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد واعظی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علی اکبر بابالو –
سیروس شفیعی –

چکیده:

دراین تحقیق ساخت موفقیت آمیز غشاهای ترکیبی Na-X/SOD با ضخامت ۲۰mm برروی پایه سرامیکی آلفاآلومینا با استفاده از روش هیدرترمال مستقیم انجام شد همچنین غشای Na-X برروی پایه سرامیکی آلفا آلومینا با استفاده از روش هیدروترمال مستقیم جهت مقایسه عملکرد دوغشا ساخته شد غشاهای ساخته شده با استفاده از SEM,XRD و اندازه گیری عبوردهی گازهای خالص دردمای محیط تعیین مشخصه شدند نتایج تسبت عبوردهی گازهاینیتروژن و دی اکسید کربن ازغشای ترکیبی نشان میدهد که گاز نیتروژن و دی اکسید کربن با مرتبه ۱۰-۹ mol.m-2.s-1.Pa-1 ازغشا عبور می کند و گاز هیدروژن با مرتبه ۱۰-۸ mol.m-2.s-1.Pa-1 از غشا عبور می کند این درحالی استکه تست عبوردهی هر سه گاز ذکر شده برای غشای Na-X نشان میدهد که این غشا برای گازهای مورد نظر انتخاب پذیری پایین تری نسبت به غشای زئولیتی ترکیبی دارد.