سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا امید خواه – دانشگاه تربیت مدرس_دانشکده مهندسی شیمی_آزمایشگاه بازیافت انرژی
فرهاد مقدم – دانشگاه تربیت مدرس_دانشکده مهندسی شیمی_آزمایشگاه بازیافت انرژی

چکیده:

دراین تحقیق اثرافزایش نانوذرات TiO2 برعملکرد غشا پلی ایمیدی مورد بررسی قرارگرفته است مورفولوژی غشا به ازای کسرحجمی مختلف از نانوذرات و توزیع نانوذرات درشبکه پلیمر به ترتیب توسط آنالیزهای TEM SEM بررسی شده است نتایج تراوایی غشا افزایش ضریب تراوایی نسبت به غلظت نانوذرات اضافه شده را نشان میدهد درنهایت نمودار عملکرد غشاهای شبکه ترکیبی نسبت به حد Robeson بررسی شده است.