سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرید امیرشقاقی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز آذربایجان غربی
فرشید رسولی – شرکت شیب رو تک آذربایجان مدیرطراحی و فنی
مسعود تیموری – مدیرطراحی و فنی شرکت شیب رو تک آذربایجان

چکیده:

به منظور مکانیزه نمودن برداشت در اراضی شیبدار، کاهش تلفات دانه و افزایش ضریب ایمنی کاربر، سامانه ترازکن اتوماتیک چهارطرفه جهت نصب روی کمباین ساخته شد. در این سامانه جهت اندازهگیری طولی و عرضی شیب زمین از دو پتانسیومتر استفاده شده که با تغییر شیب در اثر حرکت پاندول، خروجی پتانسیومتر تغییر یافته و به صورت سیگنال آنالوگ پس از عبور از فیلتر پائینگذر، وارد مدار تقویتکننده جهت تقویت سیگنالهای تضعیفشده خروجی از فیلتر میگردد. به منظور تبدیل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال از دو عدد مبدل از نوع دو شیبی استفاده شدهاست که خروجی این مبدلها توسط یک میکروکنترلر گرفته شده و فرمانهای مناسب جهت راه اندازیاجزای مدار هیدرولیک داده میشود. الگوریتم برنامه داده شده به میکروکنترلر به گونهای میباشد که پس از مشخص شدن جهت شیب زمین، فرمانهای مناسب به شیرهای کنترل جکهای دو طرفه ارسال، و با تغییر در کورس جکهاو باز و بسته شدن آنها، با تراز کامل سامانه با سطح افق، ارسال دستور به جکها متوقف میگردد