سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایرج همتی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدجواد شیخ داودی – دکتری مکانیک
خلیل عالمی سعید – دکتری زراعت
نیما نصیریان –

چکیده:

بیش از ۸۰۰۰۰هکتار از مزارع استان خوزستان به صورت کشت و صنعت تحت کشت نیشکر می باشند نیشکر گیاهی چندساله است که درراتونهای بالاتر کمبود کودهای پرمصرف به ویژه فسفر مشاهده میگردد با توجه به اینکه فسفر و پتاسیم از کودهای غیرمتحرک بوده و تنها چندمیلیمتر قابل گسترش است و مزارع راتون بعلت دردسترس نبودن کود درنزدیکی ریشه دارای عملکرد محصول کمتری می باشد دراین تحقیق دستگاهی برای قرار دادن کود همزمان با عملیات زیرشکیت مزارع راتون نیشکر و با استفاده از سیستم هیدرولیک تراکتور ساخته شد تا کود را درعمق و دردسترس ریشه قرار دهد دستگاه فوق در دو سرعت سه عمق و با دولوله سقوط متفاوت درقالب طرح آزمایشی استریپ بلوک فاکتوریل ارزیابی گردید نتایج نشان داد که مقدار یزش کود بیشتر تحت تاثیر سرعت و عمق دستگاه می باشد با افزایش سرعت مقدار ریزش کود بیشتر و با افزیاش عمق مقدار ریزش کود کمتر می شود.