سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی رجبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران
هاشم صراف دخت – دانشآموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز
اسماعیل غلامپوراهنگر – شرکت مهندسی و توسعه نفت، تهران

چکیده:

نگارهای پتروفیزیکی از جمله اطلاعات زیر سطحی هستند که اطلاعات ارزشمندی از مخازن هیدروکربنی با خود به همراه دارند. اهمیت و نقش این دادهها در ارزیابی سازندهای نفت دار بسیار مهم و غیر قابل انکار میباشد. اطلاعات برخی از نگارهای پتروفیزیکی به دلایل مختلف از جمله ریختگی دیواره چاهها، عدم نگهداری مناسب از دادهها، از بین رفتن اطلاعات چاههای قدیمی ممکن است در دسترس نباشد. به همین منظور، در این مطالعه که در چهار چاه (در سازند فهلیان) واقع در یکی از میادین نفتی جنوب ایران انجام گرفته است، نگارهای پتروفیزیکی ازجمله نوترون، چگالی، صوتی از روی نگارهای دیگر تخمین زده شده است. به منظور ساخت این نگارها از تکنیک الگوریتمهای ژنتیک که نوعی روش جستجوی کلی تصادفی است، استفاده شد. از اطلاعات سه چاه برای ساخت مدلها و از اطلاعات چاه چهارم به منظور ارزیابی مدلها استفاده گردید. با رسم پلات نگارهای واقعی در برابر نگارهای تخمین زده شده ضریب همبستگی بالایی بدست آمد و نشان داد که این تکنیک در زمینه تخمین و ساخت نگارهای پتروفیزیکی، علیرغم سرعت بالا و هزینه کم، دارای دقت قابل قبولی نیز میباشد و میتواند راهگشای محققین در دستیابی به این سری از اطلاعات باشد