سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید منتظر – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران

چکیده:

ساختار فیزیکی پنبه به گونهای است که قابلیت ایجاد اتصال و تشکیل پیوند با دیگر مواد را دارد. در این مطالعه خصوصیات مختلف کالای پنبه ای و تاثیر پوشش نانولوله کربن و نقره روی ویژگی های آن، بررسی شده است. برای این منظور از نانولولهکربن چند دیواره عاملدار (کربوکسیله) و نیترات نقره استفاده شده است. بر این اساس پارچه پنبه ای توسط مقادیر متفاوت نیترات نقره، نانولوله کربن، سیتریک اسید به عنوان کراسلینککننده و سدیم هیپوفسفیت به عنوان کاتالیزور استفاده شدهاست. بارگذاری نانوکامپوزیت روی پنبه در حمام فراصوت انجام شده و آزمونهای نهایی شامل اندازهگیری مقاومت الکتریکی، زاویه بازگشت از چروک، ثبات شستشویی و تصاویرSEMنیز گزارش شدهاست.