سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش یونس نیالهی – پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان
احمد اکبری – گروه فرش، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان

چکیده:

نانوالیاف پلی(وینیلیدن فلوئوراید) به وسیله فرآیند ریسندگی الکتریکی تهیه شدند. چندین عامل مختلف بر روی این فرآیند تاثیر گذاشت و بنابراین استفاده از طراحی آزمایش برای بهینهسازی آن از اهمیت زیادی برخوردار بود.طراحی مرکب مرکزی برای برنامهریزی و بهینهسازی آزمایشات استفاده و همچنین تجزیه و تحلیل واریانس برای ارزیابی آماری مدلهای واریانس بکار برده شد. در این پژوهش، شرایط بهینه برای اثرات چهار عامل یعنی: غلظتپلی(وینیلیدن فلوئوراید)، سرعت تغذیه، ولتاژ و فاصله بین سر سوزن و جمعکننده بر روی قطر لیف بدست آمد. مدل نشان داد که سرعت تغذیه (با علامت منفی) و غلظت پلی(وینیلیدن فلوئوراید) (با علامت مثبت) بر روی قطر لیفبصورت چشمگیر تاثیر میگذارند در حالی که ولتاژ و فاصله سر سوزن تا جمعکننده (با علامت منفی) بطور یکسان برروی پاسخ تاثیر میگذارند