مقاله ساخت مقیاس سنجش رشد اخلاقی برای دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۸۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: ساخت مقیاس سنجش رشد اخلاقی برای دانش آموزان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقیاس سنجش
مقاله رشد اخلاقی
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معنوی پور داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف ساخت مقیاس سنجش رشد اخلاقی انجام شد. مبانی نظری شامل نظریه های مختلف رشد اخلاقی بود. بر اساس آنها گویه های اولیه سنجش رشد اخلاقی تهیه شد. روایی محتوایی گویه ها، با نظرخواهی از متخصصان بررسی شد. گویه هایی که مورد تائید بیش از ۷۵% آنها بود انتخاب شدند. جامعه آماری دانش آموزان دبیرستان های تهران بودند. ضریب پایایی آزمون با آلفای کرونباخ ۰٫۹۳ شد. تحلیل عاملی سوال ها نشان داد که ۵۵ درصد واریانس نمره های رشد اخلاقی توسط مقیاس ساخته شده تبیین می شود. پس از چرخش واریماکس ۴ عامل اصلی شناسایی و نامگذاری شدند. شاخص های تحلیل عاملی تاییدی از مدل معادلات ساختاری آزمون نشان داد که مدل دارای برازش با داده ها است. در نهایت می توان از این پرسشنامه برای اندازه گیری رشد اخلاقی دانش آموزان جهت انجام پژوهش های مختلف استفاده کرد.