سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علی بالاگر – کارشناس ارشد مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مصطفی قربان موحد – کارشناس ارشد برنامه ریزی محیطی

چکیده:

از عوامل طبیعی مهم و موثر درمعماری و احداث مساکن سازگار با محیط زندگی وضعیت اقلیمی است که انسان از گذشته های دور آن را مدنظر قرار داده است دراین مقاله برای دستیابی به یک معماری اصولی و سازگار با محیط کهدرآن به مقابله با اسیب های محیطی توجه شده باشد از روشهای اقلیم معماری ترجونگ شاخص دمای موثر و شاخصهای طراحی اقلیمی مناسب برای منطقه استفاده شده است نتایج نشان میدهد طبق شاخص ترجونگ درسه ماه تابستان و اکتبر وجود وسایل خنک کننده درروز ضروری بوده و تنها دردو ماه می و سپتامبر شرایط آسایش حرارتی درشبانه روز برقراری است با روش دمای موثر ۷۷ درصد ایام سال درخوی شرایط بیوکلیمایی سرد حاکم بوده و ۱۸ درصد شرایط مناسب آسایش و ۵ درصد باقیماندها ز سال شرایط عدم آسایش ناشی از بیوکلیمای گرم حاکمیت دارد مناسب ترین الگوی طراحی ساختمان به صورت فشرده و متراکم درجهت ۱۳۵درجه شرقی بوده و برای ممانعت از اثرات اشعه مستقیم خورشید درماه های گرم سال استفاده از سایه بان افقی با عمق ۳۲/۵ سانتی متر درجهت استقرار ساختمان ها ضروری است.